Photo of 2018 Lori Chow Recognition Award Lori Kleinsmith